Työnohjaus, konsultointi, koulutus

Tarjoamme tukea työn sujuvuuteen, työssä kehittymiseen ja työhyvinvointiin yksilöille, tiimeille, ryhmille ja työyhteisöille.
Palvelujamme ovat
 • työnohjaus
 • valmennus
 • konsultointi
 • koulutus
 • ohjaus työnohjaajille (toto)

Työnohjaus tarjoaa kiireisen työelämän keskellä rauhoitetun tilan ja ajan, jolloin voi pysähtyä ja keskittyä pohtimaan omaa työtään koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauskeskustelut ovat aina ehdottoman luottamuksellisia. Lue lisää

Työnohjauksen ohella tai sen sijasta voidaan yhdessä sopien käyttää myös valmennusta, konsultointia ja koulutusta. Lue lisää

Ota yhteyttä:

Pirjo Syysnummi
puh. 050 466 0546
syysnummi@fluentworks.fi

ESITTELY

Pirjo Syysnummi
Johdon työnohjaaja ja coach, Master-CSLE ®
Työnohjaaja STOry
VTM, FT jatko-opinnot menossa (tietojohtaminen)
Rehtorin, opettajan ja sosiaalityöntekijän pätevyydet

Olen toiminut n. 20 vuotta johtamis- ja esimiestehtävissä koulutusorganisaatioissa, rehtorina/ tulosaluejohtajana ja aikuiskoulutusjohtajana sekä johtoryhmän jäsenenä. Minulla on kokemus useiden organisaatiomuutosten toteuttamisesta yhdessä henkilöstön kanssa. Aikaisemmin olen toiminut ammatillisena opettajana, ja sosiaalityöntekijänä sosiaalialan perus- ja esimiestehtävissä ja terveydenhuollossa.

Työnohjaajana olen toiminut päätyöni ohella yli 25 vuotta, josta viimeiset 10 vuotta painottuneesti johdon ja esimiesten työnohjaajana. Työnohjauksen ohella olen tehnyt myös konsultointia, valmennusta, mentorointia ja koulutusta. Keskeisiä asiakkaitani ja kehittämiskumppaneitani ovat olleet koulutusorganisaatioiden ja sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden johtoryhmät ja johtajat, esimiehet, tiimit ja henkilöstö, mutta olen toiminut myös yksityisellä ja kolmannella sektorilla.


KOULUTUS TYÖNOHJAAJAKSI

Johdon työnohjaaja ja coach (Master-CSLE ®) 30.1.2018
Certified Master Supervisor and Coach of Leaders and Executives ®
Työnohjausinstituutti Sued Management Oy
Johdon työnohjaaja (CSLE ®)
Johtamisen työnohjaaja- ja mentoritutkinto ® (60 op/40ov) 2003 - 2006
Certified Supervisor of Leaders and executives -examination ®
Työnohjausinstituutti Sued Management Oy
Työnohjaaja
Työnohjaajakoulutus (2 v.) 1989 - 1991
Sosiaalipedagoginen keskus
Mentorointi 5 op, 2010
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Konsultointi, laatutyö ja oppimisen johtaminen, 10 ov, 1999
Opetusalan koulutuskeskus

Suomen työnohjaajat (STOry) ry:n ja Johdon työnohjaajat (JOTO) ry:n jäsenenä jatkuva ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen teemakoulutuksin.

Ota yhteyttä:

Pirjo Syysnummi
puh. 050 466 0546
syysnummi@fluentworks.fi

PALVELUT

TYÖNOHJAUS

Työnohjaus on useamman tapaamiskerran prosessi (kesto yleensä 1 - 3 vuotta), jossa tarkastellaan ja jäsennetään ohjattavien omista lähtökohdista ja tavoitteista käsin heidän työhönsä ja työyhteisöönsä liittyviä kysymyksiä, kokemuksia ja tunteita koulutetun työnohjaajan avulla. Tavoitteena on ammatillinen kasvu, työn sujuvuuden parantaminen ja työhyvinvointi - työn ilo.

Keskeinen menetelmä työnohjauksessa on yhteinen keskustelu. Yhdessä sopien voidaan käyttää apuna työskentelyssä myös harjoituksia ja tehtäviä, videointia, ja erilaisia toiminnallisia menetelmiä.

Mikäli työnantaja on työnohjauksen tilaaja, sovitaan työnohjauksen tavoitteista yhdessä esimiehen ja ohjattavan/ohjattavien kanssa, ja tavoitteiden saavuttamista myös arvioidaan yhdessä. Työnohjauskeskustelujen sisältö sen sijaan on aina luottamuksellista ja jää työnohjaajan ja ohjattavien väliseksi.

Työnohjaus tuottaa hyötyä koko organisaatiolle, perustehtävän tuloksellisuudelle ja laadulle ja työyhteisön toimivuudelle.

Työnohjauksen ohella tai sen sijasta voidaan yhdessä sopien käyttää myös:

VALMENNUSTA, KONSULTOINTIA JA KOULUTUSTA

Valmennuksen avulla voidaan keskittyä jonkin tietyn ammatillisen taidon kehittämiseen (mm. esimistyö, tiimitoiminta), konsultoinnilla voidaan tukea esim. toimintaa muutosprosessissa (prosessikonsultaatio), ja koulutuksen avulla voidaan etsiä ja lisätä ammatillista tietoa ja taitoa.

Työnohjaus, valmennus, konsultaatio ja koulutus ovat toisiaan täydentäviä tapoja tukea työn sujuvuutta, työssä kehittymistä ja työhyvinvointia. Työskentelyn painopiste sovitaan yhdessä ennen aloitusta, ja prosessin kestäessä sitä voidaan tarvittaessa täydentää muilla menetelmillä.

Esimerkkejä työnohjauksen lähtötilanteista
 • muutostilanne työssä tai organisaatiossa
 • halu kehittyä johtajana ja esimiehenä
 • halu kehittyä omassa ammatillisessa tehtävässä osana työyhteisöä
 • halu kehittää tiimityötä tai johtoryhmätyöskentelyä
 • halu kehittää työyhteisön toimivuutta, esim. tiedon kulku
 • työ kuormittaa, työhyvinvointi on koetuksella - halu tarkastella ja jäsentää tähän liittyviä asioita ja löytää keinoja muutokseen
 • halu kehittää omia työyhteisötaitoja, esim. vuorovaikutustaitoja

Ota yhteyttä


Pirjo Syysnummi

puh. 050 466 0546

syysnummi@fluentworks.fi

Tero Syysnummi

puh. 040 350 5336

syysnummi@fluentworks.fi

Tiedonhallinta

Päivi Syysnummi

puh. 0400 802 016

syysnummi@fluentworks.fi

Markkinointi, ilmoitukset, facebook

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

FluentWorks Oy/Työnohjauspalvelut/

Yhteystiedot:

Tuulensuunkatu 13 B 18
21100 Naantali

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

FluentWorks Oy/Pirjo Syysnummi

Tuulensuunkatu 13 B 18
21100 Naantali
050 4660546
syysnummi@fluentworks.fi

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä ovat asiakkaat, joiden kanssa on tehty sopimus palveluista.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

 • asiakassuhteen hoitaminen
 • laskutus (ulkopuolinen tilitoimisto hoitaa laskutuksen)
 • palveluistamme kertominen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • nimi
 • sähköposti
 • puhelinnumero
 • organisaatio ja asema

Asiakastiedot

 • tiedot ostetuista palveluista (sopimukset)
 • maksajan laskutustiedot

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen FluentWorks Oy/Pirjo Syysnummi, Tuulensuunkatu 13 B 18, 21100 Naantali

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 ยง) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin FluentWorks Oy:n ulkopuolelle.

Luovutamme tietoja laskutusta ja kirjanpitoa varten tilitoimistolle, joka on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

8. Käsittelyn kesto

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa tai yhteydenpitoa tarvitaan.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelevät FluentWorks Oy:n työntekijät.

Laskutusta ja kirjanpitoa varten tietoja käsittelee myös tilitoimisto.

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.